Weekly News

Infrastrukturminister Anna Johansson ALMEDALEN

Vi ska investera i det som bygger Sverige starkt

Sverige är ett av världens mest framgångsrika exportländer. En förutsättning för att det ska förbli så även i framtiden är en väl fungerande att infrastruktur. 
– Därför ska vi investera i det som gör Sverige fortsatt starkt, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

"Regeringen satsar nu ytterligare 100 miljarder kronor, jämfört med tidigare, på ökade investeringar i ny och förbättrad infrastruktur."

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Sedan mitten av 1980-talet har vi exporterat varor och tjänster för ett större värde än vad vi har importerat. Det är alltså exporten som legat till grund för den välfärd som vi byggt och bygger upp.
En grundförutsättning för att exporten ska fungera är att det finns en infrastruktur – vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser – som är väl utbyggd.
– Regeringen satsar nu ytterligare 100 miljarder kronor, jämfört med tidigare, på ökade investeringar i ny och förbättrad infrastruktur, säger infrastrukturminister Anna Johansson. 

Utvecklingen av infrastrukturen är viktig för näringslivets fortsatta tillväxt och för att fler jobb ska kunna skapas.
– Samtidigt är det viktigt att skattebetalda pengar alltid används på bästa sätt. Det vill säga där man får mest nytta för varje satsad krona.

Enligt Anna Johansson kommer framtida infrastruktursatsningar framför allt att handla om satsningar på såväl väg- som järnvägstrafik.
– Under många år har underhållet på landets järnvägsnät varit kraftigt eftersatt. Följderna av det ser vi nu i form av driftstörningar med stopp och stora förseningar nära nog dagligdags. Det får konsekvenser både för transporter av gods och för människor som är beroende av tillförlitliga transporter. Som i längden är naturligtvis ohållbart, fortsätter Anna Johansson.
– Konkret handlar det om att se till att dagens järnvägsnät fungerar som det är tänkt, men också om en utbyggnad av kapaciteten. I första hand med fler spår, upp till fyra spår, på sträckor där trängseln är extra besvärande, men också om fler mötesspår som gör att trafiken kan flyta på smidigare.
– En etappvis utbyggnad av höghastighetsbanor som knyter samman de större städerna är också en del av detta. Det skulle skapa mer plats för såväl godstrafik som pendeltrafik i det vanliga järnvägsnätet.

Läs mer om hur hållbara städer och vägar kan byggas med hjälp av arkitekter här.

Även på vägsidan handlar det om att se till att det befintliga vägnätet är i gott skick och att kapaciteten utnyttjas mer effektivt än vad som är fallet i dag.
– Det handlar inte i första hand om att bygga fler vägar eller bredare motorvägar. Forskning visar att det som händer när man exempelvis bygger ut en tvåfilig motorväg till en trefilig är att trafiken ökar, men inte framkomligheten. 

I stället vill Anna Johansson se en ökad satsning på bland annat förbättrad logistik.
– Mycket av godstrafiken körs på lastbilar och kommer att göra så även i framtiden av nödvändighet. Samtidigt vet vi att så mycket som en tredjedel av lastbilstrafikens kapacitet inte utnyttjas eftersom man kör med tomma ytor.
– Samtransporter och bättre utnyttjade rutter skulle bidra till att godstrafikens belastning på de mest trafikerade vägarna skulle minska högst avsevärt. En annan möjlighet att öka framkomligheten är att försöka minska trafiktopparna, morgon och eftermiddag, genom exempelvis vägavgifter.
– Regeringen har också beslutat om att tillåta tyngre lastbilar, upp till 74 ton, och tittar på möjligheten för längre godståg. Det skulle också öka kapaciteten i transportsystemet.

För regeringen är det också viktigt att satsningarna i infrastruktur kommer hela landet till godo, även svensk landsbygd.
– Ibland kan det bli allt för stort fokus på storstäderna och infrastrukturen runt omkring dessa. Det är viktigt att den fungerar, givetvis. Men även på mindre orter är infrastrukturen viktig och ofta helt avgörande för ett företags möjligheter att verka och expandera.
– Stora delar av Sveriges näringsliv, inte minst basindustrin, finns fortfarande på småorter ute i landet och en ombyggnad av mindre vägar med lite trafik eller upprustning av en viss järnvägssträckning kan ha stor betydelse i ett nationellt perspektiv, understryker Anna Johansson.
– Därför ska vi investera i det som gör Sverige starkt. Oavsett var det ligger.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar