Weekly News

Tillväxt är en komplex utmaning

Andreas Capilla är regionutvecklingsdirektör i Region Östergötland, regionen som tänker över gränser för att utvecklas långsiktigt.

”Östergötland är en stark region; här finns stora tillväxtnoder.”

När Andreas Capilla inför 2015 fick erbjudandet om att leda utvecklingsarbetet inom det nybildade Region Östergötland, var det helt enkelt för intressant för att kunna tacka nej till. Som kommunchef i Åtvidabergs kommun hade han under flera år jobbat intensivt med lokala utvecklingsfrågor och på nära håll sett hur det också gett resultat.
– Att gå från det lokala till det regionala perspektivet kändes som ett naturligt, om än utmanande, steg, säger Andreas Capilla och fortsätter:
– Östergötland är en stark region; här finns stora tillväxtnoder, god infrastruktur, naturresurser, starkt näringsliv och gott samarbete mellan våra kommuner. Problemet är inte brist på möjligheter, utmaningen är att behålla fokus och att tillväxt som den komplexa utmaning det är.

Sedan februari 2015 har Andreas Capilla varit regionutvecklingsdirektör – en titel som förpliktigar. Hans organisation ska verka för såväl det lokala som det regionala, för en hållbar tillväxt och för att skapa en attraktiv region ur många perspektiv. På frågan var fokus för just näringslivsutvecklingen ligger, är det inte specifika områden, industrier eller branscher han för fram.
– Vi ska ta tillvara på den lokala potentialen och skapa kopplingar till våra regionala styrkor, samtidigt som vi också involverar det nationella och globala perspektivet. Historiskt sett har utvecklingsarbete skett på lokal nivå men i dag ser vi ett större behov av att agera gränslöst rent administrativt, både på ett geografiskt plan och mellan branscher. Samverkan kräver utvecklande och innovativ infrastruktur och mitt uppdrag är att säkerställa att den finns där.

Inom regionen har man fem kompetensområden där Östergötland är som starkast:
Visualisering och simulering, Uppkopplade system och produkter, Miljönytta som affär, Effektiv logistik och Avancerade material. Tillsammans skapar de en Smart Specialiseringsstrategi, ett internationellt begrepp som initierades av EU-kommissionen. Specialiseringsstrategin är ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.
– Områdena är inte branschspecifika, och ingen av oss kan ju heller säga hur våra industri- och tjänstesektor kommer att se ut i framtiden. Genom att tänka gränsöverskridande kan vi skapa synergier och nyttor mellan olika branscher, offentliga organisationer, akademi och näringsliv.

Det strategiska arbetet samlas inom East Sweden Business Region (ESBR), en regional plattform bestående av offentliga regionala aktörer som arbetar med tillväxt. Inom ESBR återfinns sedan möteplatser och nätverk som verkar på det operativa planet.
– För att varje nätverk och mötesplats ska kunna vara något mer än bara sig självt krävs den övergripande strategin som har det större perspektivet. Det är inom våra nätverk och genom våra mötesplatser som idéer kan bollas, innovationer uppstå och affärsmöjligheter identifieras. Här möter akademi små som stora företag, och här får nya idéer möjlighet att testas mot kund och tillämpning, säger Andreas Capilla.

Han nämner till exempel utvecklingsmiljöerna Mjärdevi och Norrköping Science Park, Vreta kluster som är en arena för de gröna näringarna och ESIC, East Sweden Infra Cluster, en regional kraftsamling mellan näringsliv och offentlig sektor i regionen för att förverkliga Ostlänken.

Regionen har inte bara varit grogrund för framgångsrika företag som Autoliv och Sectra; här finns också statliga myndigheter som SMHI, FOI och Statens väg- och transportforskningsinstitut. Andreas Capilla poängterar dock att regionens uppdrag, att skapa goda livsvillkor för sina medborgare, ställer betydligt fler krav än god ekonomi och ett blomstrande näringsliv. Tillväxten ska ske hållbart och långsiktigt. Även inom näringslivet måste de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet finnas med.

Andreas Capilla ser dock inga motsattsförhållanden mellan hållbarhet och ekonomisk tillväxt, tvärtom. Ekonomiska drivkrafter kan och ska användas för att skapa innovativa, hållbara lösningar. Ta till exempel den civila flygindustrin, där Sverige är framstående och Östergötland är ett av två starka kluster.
– Genom att vi som region ingår i det europeiska flygforskningsprogrammet Clean Sky och därmed kan tillgängliggöra utvecklingsmedel för våra företag, bidrar vi inte bara till en renare flygindustri, vi stärker också Sveriges position inom flyget. Det här är ett bra exempel på hur vi som regional aktör kan fungera som brygga mellan internationella behov och den lokala innovationsförmågan, avslutar Andreas Capilla. 

Fakta

East Sweden Innovation Week

Under vecka 45 år anordnas det årligt återkommande Innovation Week för åttonde året. Syftet med evenemanget är att skapa en mötesplats för idéer, innovationer och entreprenörer i regionen. Här kan besökare ta del av seminarier, workshops och debatter, bland mycket annat.

Dela artikeln

Journalist

Catharina Holm

Fler artiklar