Weekly News

Lotta Ljungqvist VD på GE Norden säger att Svensk vindkraft har potential ENERGI & MILJÖ

Det finns stor potential i svensk vindkraft

Energibranschen befinner sig mitt i sin kanske allra största omställning hittills. Omställningen till ett grönt och förnyelsebart samhälle angår i allra högsta grad energibranschen. En av nyckelspelarna i arbetet med energibranschens omställning är Lotta Ljungqvist, VD för GE Norden.

Vad gäller vindkraft så behövs fler vindkraftverk som är tillförlitliga och har en hög kapacitet.

– Jag har stor tilltro till regeringens mål om en helt förnybar elproduktion år 2040, det är en bra och tydlig vision som hela energibranschen kan förhålla sig till. Vi på GE satsar mycket på förnybar energi, främst vindkraft på land och till sjöss men också inom Vattenkraft. Norden har mycket goda förutsättningar för vindenergi, det blåser mycket i de norra delarna av de nordiska länderna och vi har gott om mark för nya vindkraftsanläggningar, säger Lotta Ljungqvist.

Regeringens mål för den svenska klimat- och energipolitiken fram till år 2020 med minst femtio procent förnybar energi kommer att kunna nås. Lotta Ljungqvist anser att energibranschens utmaning är att ge ett stort bidrag till de tuffare 2030-målen som snart kommer att fastställas på EU-nivå.

Hon bedömer Sveriges förutsättningar att i framtiden enbart producera förnybar el som mycket goda, även om energibranschen självklart står inför flera utmaningar.
– En utmaning är att antalet elbilar på de svenska vägarna förväntas öka framöver. Elbilsägare vill och behöver förstås kunna ladda sina elbilar hemma, vilket ställer krav på mer kraftfulla elnät i vanliga bostadsfastigheter. För att klara av den gröna omställningen behöver energibranschen överlag investera betydligt mer i framtidens elnätsinfrastruktur, säger Lotta Ljungqvist.

Ytterligare en utmaning är att den förnyelsebara energin produceras på betydligt fler platser jämfört med andra energiformer. Energibranschen behöver därför se över både hur elen produceras och distribueras i framtiden. Det behövs ett utökat systemperspektiv för det svenska elsystemet som också innefattar lösningar till effektproblematik som kan uppstå när kärnkraft gradvis ersätts med väderberoende förnyelsebar kraft.

Vattenkraften kommer få en allt viktigare roll i det svenska elsystemet för att snabbt kunna kompensera när det till exempel blåser mindre. För att klara drift med ett ökat antal snabba lastförändringar är det viktigt att de moderniseringsprogram som den svenska vattenkraften genomgår fullföljs. Här är GE också en av de viktigaste leverantörerna.
– Vad gäller vindkraft så behövs fler vindkraftverk som är tillförlitliga och har en hög kapacitet. Vindkraftverkens produktivitet har ökat väsentligt på senare år, inte minst eftersom de numera kan generera el på ett mer kostnadseffektivt sätt. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att ytterligare öka effektiviteten, säger Lotta Ljungqvist.

Ett sätt att tillvarata digitaliseringens möjligheter i vindkraftssektorn är att använda drönare som kan analysera rotorbladens status och inspektera dem i stället för att en person ska behöva inspektera dem och analysera dess status manuellt. Digitaliserade vindkraftparker medför också förutsättningar att optimera varje enskilt vindkraftverk för att maximera elproduktion och minimera störningar.
– GE har exempelvis investerat i en digital vindkraftsanläggning där vi, med hjälp av digitala verktyg, samlar in och analyserar data. Det handlar ofta om att analysera väderförhållandena och därefter avgöra när tillståndsbaserat underhåll behöver genomföras på vindkraftverket. Det i sin tur förebygger driftstopp, säger Lotta Ljungqvist.
– För mig handlar digitaliseringen i energibranschen om att använda moderna och smarta verktyg för att kunna göra saker och ting till en lägre kostnad och med en ökad tillförlitlighet. En målsättning i energibranschen är förstås att digitaliseringen ska kunna bidra till att minimera antalet elavbrott, säger Lotta Ljungqvist.

Utöver digitalisering så är smarta elnät ett begrepp som diskuteras mycket i energibranschen. För GE är styrning och automation av elnäten definitivt inget nytt, det som tillkommit på senare år är möjligheten att både producera och analysera mer data. Förebyggande underhåll är ett område med stor potential för hela energibranschen. Genom att ständigt analysera underhållsbehovet och ligga steget före med underhållsåtgärderna kan kostsamma elavbrott förebyggas i största möjliga utsträckning. 

Fakta

Namn: Lotta Ljungqvist

Ålder: 56

Bor: Stockholm

Yrke: VD på GE Norden

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar