Weekly News

Stora utvecklingsplaner REGIONER

Hållbar stadsutveckling i Öresundsregionen

Öresundsregionen har stor potential, men står också inför många utmaningar, både när det gäller ökad folkmängd och hållbarhet.

“En cykelförbindelse över sundet ingår i visionen”

Många företag jobbar för en hållbar framtid, två av dem är Sweco och Skanska som tillsammans har upprättat en vision för en hållbar Öresundsregion år 2070. Bland de största utmaningarna som väntar regionen till 2070 är klimatförändringar, ökad folkmängd med cirka en miljon fler invånare och förbättrad integration.

– Vi ser en stor potential för den här regionen, men det gäller att planeringen präglas av långsiktighet och samsyn, säger Richard Hultin, som arbetar med Skanskas samlade affärsutveckling i Öresundsregionen.

Målet med visionen är att skapa tillväxt och livskvalitet för invånarna i regionen genom att ta ett helhetsgrepp och se till ett längre planeringsperspektiv. Man har tittat särskilt på en helhetslösning för kommunikationer och infrastruktur för att skapa integration i regionen. I fokus för stadsutvecklingsprojektet är att bygga ihop orter med hjälp av infrastruktur, och på så sätt skapa en förtätning av regionen. Det skulle innebära en infrastrukturell förtätning på sträckan Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg.

– För att regionens positiva utveckling ska fortsätta behövs effektiv och miljömässigt hållbar infrastruktur. Fler fasta förbindelser över sundet ingår i vårt förslag. En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn med kopplingar till den danska metron är viktig, likaså nya förbindelser mellan Helsingborg och Helsingör. Tillsammans skulle det öka den viktiga integrationen över sundet, och på så sätt skapa tillväxt, säger Stefan Gustafsson, regionchef på Sweco.

Ambitionen är att skapa en dialog med offentliga aktörer och den privata sektorn, om hur man tillsammans kan utveckla en konkurrenskraftig region.

– Behoven är stora när det gäller utbyggnad av infrastrukturen. Det behövs till exempel ett väl utvecklat nät för bland annat regionala tåg. Detta skulle även i förlängningen stimulera näringslivet, säger Stefan Gustafsson.

En konkurrenskraftig region med ett väl utvecklat kommunikationssystem betyder också fortsatt utveckling av flygplatsen i Köpenhamn. Richard Hultin och Stefan Gustafsson menar att Kastrup, som redan i dag är en viktig knutpunkt för resenärer inom regionen, skulle kunna bli en ännu starkare hub i norra Europa. Detta genom att skapa en samlingspunkt för flyg, höghastighetståg, metro och bussar, där allt är direkt kopplat till andra delar av regionen men också ut från regionen.

– Vi skulle också vilja se att det byggdes 300 kilometer ny cykelväg för att främja cykeln som färdmedel. Öresundsregionen som redan i dag har stark position inom cykel har alla möjligheter att utvecklas vidare. Även en cykelförbindelse över sundet ingår i visionen, säger Richard Hultin.

Samhällen måste också rustas för att klara de stigande havsnivåerna och extremväder.

– Vi vill jobba med en hållbar stadsutveckling genom att förtäta staden på ett hållbart sätt. Det kan innebära allt från att ta tillvara på dagvatten till att utveckla kustlinjen och förbereda staden på höjda vattennivåer, vilket man kan lösa genom möjligheter att stänga av hamnbassänger och kanaler, eller bygga murar och vallar för att skydda städerna mot extrema väderförhållanden. Vi vill jobba med omställning av staden, och dessutom bli en energisnål region för framtiden.

Sweco och Skanska spår att 2070 ska bli mer gränsöverskridande med en ökad rörlighet på grund av de förbättrade kommunikationerna.

– I takt med att urbaniseringen ökar, ökar också konkurrensen om både jobb och bostäder, och i regionen är vi beroende av både den svenska och danska konjunkturen för att behålla en rimlig sysselsättningsgrad. Det behövs en halv miljon nya jobb år 2070, och vi måste jobba mot ett integrerat samhälle där vi betraktar Öresund som en och samma region, säger Richard Hultin.

Richard Hultin och Stefan Gustafsson poängterar att Öresundsregionen är viktig för hela Skandinaviens utveckling och konkurrenskraft, särskilt när det gäller integration, infrastruktur och livskvalitet för invånare.

– Det är integration i flera dimensioner, och där gäller det att sätta människan i centrum. Det som gör en region attraktiv är sysselsättning, bostäder, naturvärden, turistnäring. Det är de målen vi vill jobba emot, och vi ser denna vision som ett inlägg i debatten kring regionens utveckling framöver.

Man kan hitta storslagna framtidsvisioner även på andra håll i Sverige. Stockholm satsar på bland annat hållbar tillväxt, mångfald och infrastruktur med visionen Stockholm 2070, och Göteborg stad jobbar för ett hållbart Göteborg 2021.

Fakta

Fakta

Öresundsregionen 2070

• Öresundsregionen står i dag för en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP. I dag bor nära fyra miljoner personer i här.

• År 2070 beräknas befolkningen ha ökat med en miljon invånare.

• Det behövs 500 000 nya bostäder och 500 000 nya jobb.

Visionen Öresund 2070 i korthet:

• Förtätning av i första hand Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg.

• 300 kilometer supercykelväg

• Tre nya förbindelser för persontåg, godståg och biltrafik mellan Helsingborg och Helsingör.

• Tunnelbana förbinder Köpenhamn och Malmö, med förgreningar i de båda städerna.

• Höghastighetståg har en egen förbindelse över sundet.

• Köpenhamns flygplats är en knutpunkt förflyg, höghastighetståg, regionaltåg, tunnelbana och buss inom regionen.

• Klimatförändringarna innebär att bebyggelsen har anpassats till ökad nederbörd och varmare väder.

Dela artikeln

Journalist

Anna Sigvardsson

Fler artiklar