Weekly News

Städerna nyckelroll i Norrlands utveckling

Flera stora byggnadsprojekt pågår runt om i regionen och tillsammans med infrastrukturprojekt lägger de grund för framtidens Norrland.

I mer än 100 år har Kiruna levt på sin gruva, men nu är gruvan på väg att bli det gamla Kirunas undergång. Kommunen har varit fokus för internationell uppmärksamhet under den senaste tiden eftersom dess stadskärna genomgår en förflyttning till en plats tre kilometer öster om nuvarande centrum. Redan år 2015 påbörjades byggnationen av det nya stadshuset Kristallen och flera studentbostäder för att koppla ihop de gamla stadsdelarna med nya centrum. Under hösten 2017 påbörjas flera andra projekt. Fram till år 2024 fortsätter utvecklingen av den nya stadskärnan och år 2035 ska den gamla vara helt avvecklad.

I planeringen har ambitionen enligt Kiruna kommun varit att skapa en levande stadskärna, där varje byggnads syfte är att bidra till att uppnå det målet. Torget i den nya stadskärnan blir dess centrala punkt och intill den löper en levande handelsgata. Stadsparken är långsmal och femtio meter bred och kopplar samman den nya och den gamla staden och bostadskvarteren har planerats så att ingen kommer att bo längre än tre kvarter från naturen.

Kirunabornas synpunkter har varit utgångspunkten för det arbete som gjorts i planeringen av det nya centrumet. Trots att det finns en förståelse bland Kirunaborna för Kirunas stadsomvandling är känslan av att lämna sin historia, sina minnen och en del av sin identitet bakom sig starkast. Därför har kommunen varit mån om att göra det nya centrumet så attraktivt att det kan ta plats i Kirunabornas hjärtan.

Men att en gruvstad flyttar är egentligen inte helt unikt. I Malmberget, cirka tio mil från Kiruna, har byggnader utrymts eller flyttats i decennier. Det som är speciellt för Kiruna är tempot och omfattningen. I slutet av 2003 meddelade gruvbolaget LKAB att sprickbildningen under staden gick snabbare än vad de ursprungligen trott. Året efter gick staden ut med att den skulle flyttas.

I Sundsvall Kommun pågår just nu en mängd byggnadsprojekt och först ut för inflyttning är Skanskas projekt vid havet intill hamnträdgården och småbåtshamnen, det som kallas Inre Hamnen. Totalt kommer området att innehålla fem kvarter och ett hundratal lägenheter, affärslokaler och kontor, men även ett litet torg och en restaurang.

Norra Kajen blir en ny stadsdel i Sundsvall som omvandlar industrimark till att bli en attraktiv del av innerstaden, med ett oslagbart läge intill havet och med tre minuters promenad till Sundsvalls centrum. Här kommer inte bara finnas bostadsrätter utan även radhus, båtplatser, kaféer, parkering och grönområden. I området kommer förskolor, kommersiella lokaler, nöjen och plats för social samvaro att växa fram och där kommer också att finnas trygghetsboende, flerfamiljshus och äldreboende.

I Sundsvalls Stadsvision ingår tio uppdrag, vilka kommunen – enligt sig själva – arbetar konsekvent för att uppfylla. Att ytterligare utveckla stadskärnans centrala delar, “Sundsvalls vardagsrum”, är en del av det arbetet. Nya områden ska få kontakt med befintlig bebyggelse när stadskärnan växer. Arbetet med stadsvisionen har föregåtts av ett samarbete mellan kommun, medborgare och näringsliv och visionen visar hur den fysiska planeringen av Sundsvalls stad ska bidra till att uppfylla de övergripande mål kommunen har och även vara en motor i en hållbar tillväxt för regionen, där Sundsvall är navet i den arbetsmarknadsregion som finns i den.

Tillsammans med Umeå universitet har Skanska tagit fram Vision Norrland 2070 för att bjuda in till konstruktiva samtal om hur Norrland blir en tillväxtmotor för Sverige i framtiden. Visionen vill ge en glimt av hur stadsutveckling, infrastrukturinvesteringar, internationalisering och mångfald kan utveckla norra Sverige. Skanska ser en enorm utvecklingspotential i Norrland men vill se en medveten och aktiv planering för att kunna ta tillvara dessa möjligheter. Visionen förutser att mer måste byggas och produceras runt om i världen när befolkningen ökar och att efterfrågan på Norrlands naturresurser kommer att öka. Urbaniseringen kommer öka inflyttningen till norrländska städer. De klimatförändringar som pågår med höjda temperaturer till följd kommer innebära att människor söker sig till Norrland och dess mer behagliga temperaturer, både för att leva där och för besök.

Visionen menar att framtidsdiskussionerna allt för ofta stannar vid en syn på Norrland som ett råvaruskafferi och att det är nödvändigt att blicka bortom industrin och se människorna som en resurs. Utvecklingspotentialen finns i forskning, turism och nyföretagande, menar Skanska och Umeå Universitet. Det attraktiva Norrland ska också vara det tillgängliga Norrland, med vägnät, järnväg och flygförbindelser som gör att avstånden krymper och att området binds samman. I utvecklingen av den visionen har städerna en nyckelroll att spela. 

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar