Weekly News

Emma Jonsteg SAMHÄLLSUTVECKLING

Social hållbarhet – för ett lite bättre samhälle

En kraftfull röst i debatten om framtidens samhällsbyggen är arkitekten Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter. Hon har tydliga visioner för hur arkitekter kan bidra till ett bättre samhälle genom att tänka längre och våga satsa på kvalitet.

"Som arkitekter kan vi bidra till att skapa lösningar på de utmaningar samhället står inför."

– Det är viktigt att förstå hur den byggda miljön också påverkar den sociala miljön i ett område. Förstår man det inser man att vi som arkitekter också kan skapa förutsättningar för ett lite bättre samhälle, ett bättre liv för alla, säger Emma Jonsteg.

Hon förklarar sedan vad hon inkluderar i begreppet ”social hållbarhet”, vilket är att skapa lika villkor för alla, jämställdhet, att skapa sann integration och motverka utanförskap och segregation samt att skapa trygghet.

– Som arkitekter kan vi bidra till att skapa lösningar på de utmaningar samhället står inför. Inte minst när det gäller den stora grupp som i dag står utanför bostadsmarknaden. Där kan vi komma med idéer för hur vi som samhälle kan skapa väl fungerande boenden även för dem som har sämre ekonomiska förutsättningar.

Hon exemplifierar genom projektet KomBo, som Utopia arbetar med tillsammans med byggföretaget Järntorget. Det är ett koncept för kollektivboende i hyresrätter där en lägenhet får tre till fem jämbördiga sovrum och en större gemensam social yta. Upplägget pressar ner hyran för respektive hyresgäst och skapar samtidigt möjligheter till en bättre social samvaro i hemmet, både med de samboende och gäster. Något som är efterfrågat, inte minst av ekonomiska skäl, då det kostar pengar att umgås ute på café eller restaurang.

– Den här typen av projekt handlar om att ta större ansvar för att skapa förutsättningar för ett boende som kan underlätta och förbättra för den boende både ekonomiskt och socialt. Hur engagerad man är i sådana frågor bygger i sin tur på vilken samhällssyn man har. På Utopia vill vi skapa inkluderande miljöer och försöker få med den sociala dimensionen i alla projekt vi jobbar med, säger Emma Jonsteg.

Samtidigt konstaterar hon att arkitekter i många projekt bara har ett mycket begränsat inflytande. En nyckel till att komma längre i arbetet med social hållbarhet är att ställa tydliga och höga krav från kommunens sida och att inkludera arkitekter och byggherrar i ett nära samarbete tidigt i processen. Dock konstaterar hon att byggbranschen av tradition är trögrörlig.

– Som jag ser det är inte i första hand byggregler och förordningar som stoppar nytänkande. Det handlar snarare om en kombination av brist på kravställning och kompetens från kommunernas sida och en ovilja till ekonomisk risktagning från byggherrarnas sida.

Utopia Arkitekter har sedan starten tagit en tydlig position som en samhällsaktör. Och i det arbetet så är Emma Jonsteg lite av galjonsfigur i branschen. Hon engagerar sig mycket i samhällsdebatten och är bland annat programledare för podcasten för samhällsbyggnadsfrågor, Snåret, som Svensk Byggtjänst driver.

Utopia Arkitekter har tillsammans med Göran Cars, professor på KTH, också startat Nätverket för värdeskapande stadsbyggande. Syftet är att tillsammans med kommuner, byggherrar, arkitekter och andra intressentgrupper sprida kunskap för att kunna skapa högkvalitativa stadsmiljöer.

I rollen som samhällsdebattör kan Emma Jonsteg påverka frågor som vanligtvis ligger utanför arkitektens domäner.

– En av de frågor jag driver mest aktivt är bostadsfinansiering. Sverige behöver en kraftigt uppdaterad bostadspolitik som på riktigt tar tag i frågan om hur vi ska lösa ett kvalitativt boende även för den växande grupp människor som saknar ekonomiska förutsättningar, berättar hon.

Hon tycker sig ha fått ett visst gehör för många av de frågor Utopia Arkitekter driver. Samtidigt påpekar hon att de naturligtvis inte är ensamma om att driva på och att mycket handlar om att bostadsbristen och flyktingkris har aktualiserat frågorna.

Det finns ett område där hon ser en stor potential för kommunerna att mer effektivt kunna driva på arbetet för en social hållbarhet i byggandet, och det gäller markpolitiken.

– Marken är i många fall kommunernas största tillgång. Genom att ställa tydliga och höga krav på hur den används, och sedan säkerställa att de efterlevs, så kan kommunerna väldigt tydligt påverka byggandet för att skapa bättre boendemiljöer.

Hon tycker att kommunerna ofta är allt för passiva i dag och överlåter för mycket ansvar till dem som ska bygga.

– Jag efterlyser inte detaljstyrning när det gäller form eller innehåll. Det handlar i stället om att lägga grunden för projekten med ett tydligt formulerat syfte och definition av vad kvalitet är. Grunden för att skapa framtida socialt hållbara livsmiljöer byggs på en stark vilja i kommunpolitiken, avslutar Emma Jonsteg.

Fakta

Fakta

Emma Jonsteg är VD för Utopia Arkitekter, som hon startade tillsammans

med Mattias Litström 2008. Hon är en aktiv samhällsaktör inom områden

som samhällsbyggnad och social hållbarhet.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar