Weekly News

Oceahamnen i Helsingborg FASTIGHETER

Snart tas första spadtaget för Oceanhamnen i Helsingborg

Efter år av planeringar, utredningar och förberedelser närmar sig nu byggstarten för dennya stadsdelen – Oceanhamnen i Helsingborg. Första spadtaget planeras att sättas i marken under vintern.

Den nya stadsdelen med bostäder, kontor, handel, restauranger och rekreationsområden blir en stadsdel byggd på öar. Området knyts samman med centrum via en gång- och cykelbro till Knutpunkten och kajpromenaden runt området länkas ihop med stadens befintliga kajpromenad som sträcker sig ända bort till Sofiero.


Oceanhamnen kommer i den första utbyggnadsetappen att rymma fyra bostadskvarter med cirka 350 bostäder, tre kontorsbyggnader med spännande arkitektur som ska ge plats för 32 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och ett brett serviceutbud. I området ska det också finnas en kajpromenad, ett torg, en park i torrdockan samt en kanal genom piren där småbåtar kan passera.
-– Det är ett stort arbete att skala om ett hamn- och industriområde till en stadsdel. Och det är inte vilken stadsdel som helst. En av ambitionerna har varit att vi med detta område vill testa ny teknik och bidra till en hållbar stadsutveckling, berättar Jessica Engvall, kommunikationsstrateg på Stadsledningsförvaltningen.

Ett led i detta har varit att bygga ett helt nytt avloppssystem. Unikt sett till storleken av bygget. Istället för traditionella avlopps- och insamlingssystem kommer Oceanhamnen att byggas med tre separata avloppsledningar - en för toalettavfall, en för vatten, och en för matavfall via köksavfallskvarn. Det kommer även att installeras vakuumtoaletter och matavfallskvarnar i köket. På detta sätt ska matavfall och toalettavfall återvinnas och omvandlas till biogas och biogödsel på ett mer effektivt sätt.
– I anslutning till reningsverket byggs en ny del som går under namnet RECO LAB och som ska ge plats för ett nytt minireningsverk för att ta emot de tre flödena från avloppssystemet, en testbädd för utveckling och forskning samt ett showroom för studiebesök och möten, berättar Jessica.

För att redan nu locka helsingborgarna att bekanta sig med området har staden bland annat dragit igång projektet #Pixlapiren, en kreativ mötesplats där invånare kan testa idéer och arrangera aktiviteter. Det är Oslopiren som delats in i ett rutmönster – pixlar – där varje ruta är cirka 10x10 meter.
– Tanken är att helsingborgarna får låna en eller flera pixlar för sin aktivitet under en period. Genom att fylla sin pixel bidrar helsingborgarna till att pixla piren. Det handlar om att förverkliga små och stora idéer och få utrymme för sin kreativitet.

Till nästa sommar ska även ett urbant havsbad vara på plats i hamnbassängen mellan pirerna vilket Jessica tror kommer att bidra till att många får upp ögonen för området.
– En bärande idé i stadsutvecklingen är att invånarna i de södra stadsdelarna ska få tillgång till havet. Med havsbadet blir det möjligt att bada i Oceanhamnen.

Havet, sjöfartstemat och områdets historia löper som en röd tråd genom hela projektet. Det var på detta område konsulerna startade de industriella verksamheter som byggde staden – och att bevara det historiska arvet är viktigt.
– Rent fysiskt så har vi valt att behålla ett av de gamla magasinen, Magasin 405, som är byggt i brunt Helsingborgstegel. Magasinet, som bland annat fungerat som ett kaffelager, är en rå och kall industriyta på närmare 6 000 kvadratmeter med ett litet utrymme för kontor.

Just nu testas byggnaden för olika slutna events såsom workshops, föreställningar och annorlunda möten, säger Jessica Engvall
– Planen är att utveckla Magasin 405 genom att bjuda in till en tävling med fokus på hur byggnaden kan fyllas med ett spännande innehåll för att bli en ny mötesplats som erbjuder något utöver det förväntade.

Medan piren pixlas och magasinet lockar till annorlunda möten så ska den första etappen av Oceanhamnen starta igång. I denna planeras de fyra attraktiva bostadskvarteren att byggas, liksom gång- och cykelbron, torget, parken i torrdockan och kajpromenaden. Sju byggföretag är utsedda att bygga bostäderna i den första etappen som beräknas att vara inflyttningsklara 2019–2020. Därefter påbörjas arbetet med nästa etapp som ligger söder om den planerade kanalen med bland annat ett bostadskvarter och en förskola.

Fakta

H+ är namnet på det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet på cirka en miljon kvadratmeter utvecklas till blandad stad. H+ området ska ge plats för stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. H+ står för att Helsingborg ska adderas med fler invånare, fler verksamheter och fler mötesplatser.

Dela artikeln

Journalist

Caroline Säfstrand

Fler artiklar