Weekly News

Klimatsamarbete i Skåne ENERGI & MILJÖ

Samarbete effektiviserar klimatarbetet i Skåne


Med initiativet Klimatsamverkan Skåne 2030 som utgångspunkt vill Skåne gå i bräschen och visa att ett hållbart samhälle är möjligt.

Klimatsamverkan Skåne är ett unikt samarbete mellan Region Skåne, kommunförbundet och länsstyrelsen. Initiativet startade upp 2009 för att genom samverkan och samsyn göra nytta för klimatfrågorna. Målet är att förenkla samarbetet mellan regional, kommunal och statlig nivå i frågor som rör miljön och klimatet.

Initiativet ”100-procentigt Fossilbränslefritt Skåne 2020” har som mål att kommuner, organisationer, företag och privatpersoner uppmanats anta utmaningen att helt fasa ut sin användning av fossilt bränsle i byggnader, till el eller i transporter. Av de kommuner som valt att anta utmaningen, har vissa stöttats med EU-medel för att bli fossilfria lite snabbare. Att bli av med de fossilfria biltransporterna har visat sig vara största utmaningen.

”100-procentigt Fossilbränslefritt Skåne 2020” går mot sin slutfas, därför lägger ”Klimatsamverkan Skåne” fokus på en ny klimat- och energistrategi. Den ska fungera som en plattform för att åtgärder och planer riktas mot samma mål och vara ett stöd för prioriteringar i arbetet mot ett klimatneutralt samhälle år 2030.
– Vi har konstaterat att vi behöver lägga fokus på transporterna men vi arbetar med tydliga mål i alla åtgärdsområden för att visa vad aktörer i Skåne behöver förändra för att verkligen klara av att nå klimatmålen, förklarar Klimatsamverkan Skånes ordförande, Petter Forkstam.

Klimatsamverkan Skåne arbetar med att ta fram tydliga mål för energieffektivisering, fossilfria transporter, förnybar energi och utsläpp, men även klimatsmart jord, skogsbruk, biogas och lösningar som passar lantbrukarna och klimatsmart konsumtion sett ur ett globalt perspektiv.
– Vi går i bräschen med detta genom att samarbeta på kommunal, regional och statlig nivå och på så sätt göra det möjligt för Skåne att bli klimatneutralt i tid, säger Petter Forskstam.

Klimatsamverkan Skåne förhåller sig till nationella mål men har inga planer på att sitta och vänta på att de skall tas fram utan agerar för förändring på egen hand. I samarbete med klimatforskaren Markku Rumukäinen från Lunds Universitet togs rapporten Klimatsäkrat Skåne fram år 2015 och tillsammans med honom har de kunnat tydliggöra de klimatutmaningar som Skåne står inför för att bli klimatneutrala i tid.
– En doktorsavhandling från Uppsala universitet visar att ungdomar har en stark klimatångest och inte alls tror att det går att uppnå en hållbar framtid, men vi ser att både företag och organisationer är engagerade och har en vilja att förändra. Vi har ansvaret att förmedla den bilden och att genomföra förändringar här och nu. Där kommer Skånes nya klimat- och energistrategi in som en tydlig vägledning i hur vi ska uppnå ett hållbart samhälle, avslutar Petter Forkstam. 

Fakta

Ännu står utsläppen från personbilar för drygt 60 av utsläppen från transporter i Skåne.
Majoriteten av resorna i Skåne görs med bil Genomsnittlig körsträcka med bil per person i
Skåne har minskat under flera år men år 2015 skedde en liten ökning. Av transporterna i
Skåne är 90 fossila och en tredjedel av drivmedlen kommer hela vägen från Ryssland

Källa: Klimatsamverkan Skåne

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar