Weekly News

Regional samverkan ger bra konkurrenskraft

Ett företags konkurrenskraft beror mycket på samarbeten i regionen. Kontakter med universitet, bra kompetensförsörjning och öppenhet är några viktiga nycklar. 

Om man är del av ett nätverk skapar man automatiskt tillgång till väldigt mycket kompetens.

Det finns flera viktiga delar när det kommer till hur företag kan utveckla sin konkurrenskraft genom samverkan. Maria Hollander som är vd på företagsklustret Paper Province i Värmland pekar på utbildning, boende, infrastruktur och innovationsklimat som viktiga exempel på vad som måste fungera i en region för att skapa möjlighet för företag att växa. Detta är områden där samverkan är mycket viktigt och där klustret spelar en stor roll. Vi samarbetar med många olika aktörer för att kraftsamla kring dessa frågor. Här är också regionernas så kallade ”Smarta specialiseringstrategier” av stor betydelse. Man väljer att satsa på vissa branscher som man ser som styrkeområden för att kunna spetsa till sin konkurrenskraft ytterligare.

Vad bör vara ett företags starkaste kort för att lyckas inom samverkan?
– Öppenhet och tillit är nödvändigt. Och att man avsätter tid. Min önsketanke är att varje företag har en egen agenda för samverkan som man uppdaterar varje år. Att samverkan blir en del av företagets strategi, och då framför allt regional samverkan.

Ett av de viktigaste områdena för samverkan i Värmlands-regionen är kompetensförsörjning. Då det är en utmaning för många företag där en nyckel kan vara att samarbeta med både universitet, yrkesgymnasium och yrkeshögskolor, menar Maria Hollander.
– Dels för att utbildningar ska får rätt innehåll och dels för att tillsammans kämpa för att få exempelvis yrkesutbildningar beviljade av myndigheten. Om företag har kontakt med ett universitet kan de ta del av forskningsresultat eller vara en del av olika forskningsprojekt.

Maria Hollander betonar gärna hur pass viktig kompetensförsörjning är i ett företag.
– Det är viktigt att de stora företagen och bruken får tag på kompetens så de kan fortsätta utvecklas regionalt där de ofta är ”lokomotiven”. Men viktigast för fler arbetstillfällen är att de mindre företagen och underleverantörerna kan lösa sina kompetensbehov. Vi har gjort en analys som visar att yrkeskompetens, det vill säga yrkesgymnasium och yrkeshögskola, är viktigare i vårt län än för landet i stort för att industrin ska kunna växa, Detta gäller framför allt i de mindre kommunerna runt om i länet. Om vi ser till att bioekonomin är framtiden och att skogsindustrin kommer ha en viktig roll i att ställa om till det fossilfria samhället så är kompetensförsörjningsfrågan oroande. Skogen står ju där den står och bioekonomin kommer till stor del levereras från landsbygden. Detta måste regeringen tänka på och se till att vi får de yrkesutbildningar vi behöver.

Företagen måste hela tiden utvecklas för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt. De måste vara öppna för att omvärlden förändras och avsätta tid för att möta förändringarna genom utveckling och förändringsarbete, menar Maria Hollander.
– I dag går utvecklingen så fort och en stor utmaning är att hålla sig à jour med vad som händer i omvärlden. Nätverkande är ett bra sätt att ta del av ny kunskap. Om man är del av ett nätverk skapar man automatiskt tillgång till väldigt mycket kompetens. Sedan måste man också tänka på att utnyttja nätverket i olika frågor.

Ett företag måste också inse hur pass viktig frågan om hållbarhet är och ta den på allvar, fundera på hur man kan jobba med den och visa utåt att man gör det, menar Maria Hollander.
– För unga människor är detta särskilt viktigt, men även för till exempel konsument och varumärkesägare. Om man inte tar detta på allvar kommer man som företag att bli förbisprunget.

Maria Hollander menar att genusfrågan också borde ses över i många företag.
– Det är något som kommer ta lång tid att förändra så det är verkligen akut att arbetet börjar. Det handlar i grunden om att förändra värderingar. Om vi startar med att utveckla attityder och värderingar för att få in fler kvinnor i branschen så kommer det sannolikt även öppna upp för att lättare integrera människor med utländsk bakgrund på arbetsplatserna, vilket också är en avgörande faktor för att lösa kompetensförsörjningsfrågan.

Maria Hollander vill att företagsklustret Paper Province ska förknippas med ord som framåtanda, drivkraft, samverkan/samarbete, mötesplats, innovation och utveckling. En aktör som rör oss i vad hon kallar ”organisatoriska mellanrum”.
– Det tycker jag är ett bra uttryck som stämmer in på vad vi gör. Vi försöker få aktörer att gå åt samma håll, att ha gemensamma målbilder om vart vi ska och vad vi kan göra tillsammans. Vi försöker också skapa samhandling och kraftsamling runt viktiga frågor och identifiera ”blank spots” för där finns ofta utrymme för utveckling. Det kan vara mellan regionala aktörer – näringsliv, akademi, offentlighet eller mellan företag. Till exempel för utveckling av en innovation.

Hur ser framtiden ut för Värmlands-regionen?
– Som jag tog upp tidigare så kommer bioekonomi och omställning till fossilfritt samhälle vara beroende av en levande och leveranskraftig landsbygd. Jag är säker på att vår region går en fantastisk framtid till mötes och vår skogsindustri kommer att vara en ledande aktör i världen på att leverera hållbara produkter och tjänster. Det kräver dock åtgärder från regering och myndigheter när det gäller att säkerställa t ex utbildningar och infrastruktur. Man kan inte bara prata hållbara städer utan att komma ihåg vem som ska leverera insatsvarorna. Stad och land måste vara i balans.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar