Weekly News

Gunilla Glasare, chef avdelning tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och landsting, SKL. REGIONER

Positiva erfarenheter av stora regioner

Ansvaret för offentliga samhällsfunktioner är traditionellt fördelade mellan kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga verk. Just indelningen av län är historisk och sträcker sig flera hundra år tillbaka och är ur många aspekter inte anpassad för hur samhället ser ut i dag. Av den anledningen har det skapats så kallade regioner på ett antal ställen där Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Gävleborg och Region Gotland är fyra exempel. 

En region är ett landsting som övertagit vissa av de befogenheter som länsstyrelsen har. – En större region, befolkningsmässigt, har både kapacitet och beslutskraft att göra större regionala investeringar, det kan gälla såväl kollektivtrafik som digitalisering av vårdinformation. Regionen har också möjlighet att fördela satsningar inom regionen. En större region har möjlighet att bygga upp en kraftfull kunskapsorganisation som kan ge goda förutsättningar för en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård, säger Gunilla Glasare chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Hon fortsätter: – Västra Götalandsregionen visar att en större region har kompetens och kapacitet att bygga system av Science Parks i olika delar av regionen och skapa forskningsintensiva miljöer genom strategiskt forskningssamarbete mellan universitet och högskolor.

Hon menar att det finns klara fördelar med att ha relativt stora regioner där det som i Västra Götalandsregionens och Region Skånes fall även rört sig om länssammanslagningar. – När man ser på frågor som är knutna till ekonomisk tillväxt så gynnas såväl privata som offentliga arbetsgivare av att det tas ett större grepp gällande kommunikationer och infrastruktur. Samt att den regionala indelningen av statliga funktioner som exempelvis Arbetsförmedling och Försäkringskassan sammanfaller på ett bra sätt.

Ytterligare större regionindelning har stötts och blötts under en längre tid. Så sent som i mars 2016 föreslog indelningskommittén i sin delrapportering sex regioner i stället för de tio som finns i dag. I juni föreslog indelningskommittén att tre av dessa skulle bildas 2019. Nämligen Norrlands, Svealands respektive Västra Götalands storregioner, inklusive Värmland. I det utspel som regeringen försökte få stöd för i november hade Jämtland och Härjedalen tagits bort ur Norrlandsregionen. Det var tråkigt att planerna på storregioner fick läggas på is grund av bristande parlamentariskt stöd. Detta då erfarenheterna varit goda gällande bildandet av Västra Götalandsregionen och Region Skåne, avslutar Gunilla Glasare.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar