Weekly News

Patrik Sällström, Tillväxtverket SAMHÄLLSUTVECKLING

Norra Sverige – Om positiv utveckling i regionen

Norra Sverige har en positiv utveckling. Befolkningen växer, jobben blir fler, löneinkomsterna ökar och allt fler besökare vill komma till regionen – så de flesta indikatorerna pekar definitivt åt rätt håll. Enligt Tillväxtverket skapar tillväxten också nya utmaningar för regionen.

"Både näringsliv och offentlig sektor har stora behov av arbetskraft, både i nutid och framtid."

En positiv anda sveper över de norra delarna av landet, det råder det ingen större tveksamhet om. – Absolut. Under 2016 ökade befolkningen i 45 av 59 av kommunerna Norra Sverige inklusive Dalarna och Gävleborg. Även sysselsättningen ökar och allt större andel av den arbetsföra befolkningen har jobb, med följden att arbetslösheten minskar, förklarar Patrik Sällström, Regionchef Norra Sverige vid Tillväxtverket.

En positiv utveckling kommer dock inte utan ansträngning och framför allt är det inget man vidmakthåller utan ännu mer ansträngning. Den utstakade vägen framåt kantas av en rad utmaningar som aktivt måste bearbetas för att bibehålla den progression som just nu upplevs. Patrik Sällström har lätt att identifiera den största utmaningen:
– Den enskilt största utmaningen är kompetensförsörjning, det vill säga tillgången till rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. Både näringsliv och offentlig sektor har stora behov av arbetskraft, både i nutid och framtid.

I hela den stora regionen ser företagen bristen på lämplig arbetskraft som ett stort och ofta avgörande hinder för tillväxt. Detta kan leda till att tillväxtmöjligheter faktiskt går förlorade. Kompetensbrist kan orsaka nedläggningar eller helt sonika en flytt från orten, vilket innebär förlorade arbetstillfällen, minskade skatteintäkter och på sikt kan en negativ spiral dragit igång. Här är det enligt Patrik Sällström viktigt att man i regionen agerar:
– För att möta utmaningen med kompetensförsörjning krävs att regionen förmår attrahera och behålla fler människor i arbetsför ålder. En viktig grupp är alla nyanlända – att dessa kommer i arbete och integreras i samhällslivet. Ett annat viktigt område är digitalisering som påverkar alla branscher och skapar nya affärsmöjligheter.

Tillväxtverket belyser också vikten av att svenska regioner bättre och effektivare kan attrahera utländska investeringar och erbjuda stöd till exporterande företag. Konkurrenskraftiga företag erbjuds bättre förutsättningar att utvecklas om de befinner sig på platser och i miljöer med ett bra företagsklimat, goda kommunikationer och en väl fungerande bostads- och arbetsmarknad.
– Därför är det också en stor utmaning att Sverige och dess regioner i högre utsträckning förmår att ta tillvara på globaliseringens möjligheter. Svensk ekonomi och välfärd har historiskt ett stort beroende av hur utrikeshandeln utvecklas, hävdar Patrik.

För att bibehålla den positiva tillväxten måste regionen och dess kommuner också aktivt och strategiskt arbeta med integrationsfrågorna, då såväl antalet som andelen utrikesfödda ökar och förutspås fortsätta göra så. – I Norra Sverige ökar antalet utrikesfödda snabbare än rikssnittet, vilket stärker rekryteringsbasen, menar Patrik som också ser tydliga tendenser på att alla kommuner proaktivt jobbar med såväl hållbarhets- som kommunikations- och infrastrukturfrågor.
– Allt detta är givetvis helt grundläggande för bibehållen utveckling och konkurrenskraft, inte bara i norr utan för hela Sverige och även Europa, avrundar Patrik Sällström.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar