Weekly News

Ostlänken viktig för både dagens och framtidens behov

Ostlänken kommer att innebära ett lyft för hela regionen. Med snabbtåget växer en helt ny arbetsmarknad fram när pendlingstiderna minskar drastiskt. Framför allt är det en nödvändig investering för framtida behov.

I och med Ostlänken skapas utrymme för en större regional arbetsmarknad när pendlingstiden minskar. Mellan exempelvis Stockholm och Linköping blir restiden ungefär en timme, vilket minskar restiden med nästan med halva tiden. Det gör det möjligt för många fler att ta ett arbete i Stockholm samtidigt som man kan bo kvar på hemorten eller vice versa.

Ostlänken är betydelsefull både i ett nationellt och i ett regionalt perspektiv. Dels utgör den en viktig del i det framtida höghastighetsnät som är tänkt att knyta samman Stockholm med Göteborg och Malmö. Dels är det en viktig pusselbit i den regionala utvecklingen och för de kommuner som ligger längs med banans sträckning.
– Ostlänken kommer att göra det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare, men också mer hållbart, säger Malin Holen som projektchef för Ostlänken inom Trafikverket.

Samtidigt får regionen en chans att växa.
– I och med Ostlänken skapas utrymme för en större regional arbetsmarknad när pendlingstiden minskar. Mellan exempelvis Stockholm och Linköping blir restiden ungefär en timme, vilket minskar restiden med nästan med halva tiden. Det gör det möjligt för många fler att ta ett arbete i Stockholm samtidigt som man kan bo kvar på hemorten eller vice versa.

Konkret innebär Ostlänken att en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på drygt 15 mil. Här är det tänkt att tågen ska susa fram med en hastighet av 320 km i timmen. Målsättningen är att de första tågen ska börja rulla 2028. När Ostlänken står klar innebär det att välbehövlig kapacitet frigörs inom det nuvarande järnvägsnätet.
– Det gör det möjligt att öka den lokala och regionala persontrafiken samtidigt som nuvarande järnvägssystem får ökad kapacitet att ta emot fler godstransporter. På så sätt kan godstrafik flyttas över från väg till järnväg jämfört med hur det ser ut i dag, fortsätter Malin Holen.

Ökad kapacitet för godstransporter efterfrågas av näringslivet och kommer att ha positiva effekter för det regionala näringslivets utveckling och tillväxt. Dessutom får det positiva konsekvenser för miljön när mer gods kan flyttas över från lastbil till järnväg.
Ostlänken innebär inte bara att en ny järnväg ska byggas. Projektet omfattar också fem nya stationer – i Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping.
Det blir viktiga knutpunkter som gör det lätt för invånarna i de direkt berörda kommunerna som i kranskommunerna att snabbt ta sig vidare.
Att Skavsta får
en egen station kommer också att betyda mycket för flygplatsens framtida utveckling. I dag är Skavsta Sveriges femte största flygplats, sett till antalet passagerare. I och med den nya stationen finns alla förutsättningar för att flygplatsen ska kunna växa ytterligare. Det märks dessutom redan nu på ett ökat intresse från fler flygbolag som funderar på att starta trafik från Skavsta, som redan i dag är en viktig nod för reguljärflyg, framför allt lågprisflyg, såväl som olika charterbolag.
– Med den nya höghastighetsbanan kommer det att ta avsevärt kortare tid att nå Skavsta från Stockholms central och de andra orterna längs med Ostlänken, säger Malin Holen.

Ostlänken är kostnadsberäknad till 55 miljarder (2015 års penningvärde) och finansieringen kommer att ske via den statliga budgeten för infrastrukturprojekt.

Det är en stor investering som måste bedömas över tid. När vi bygger gör vi det inte bara för dagens behov utan framför allt för framtidens. På samma sätt som dagens stambanor, som byggdes för över 100 år sedan, spelat en avgörande roll för Sveriges samhällsutveckling kommer Ostlänken att spela en viktig roll under lång tid framöver, liksom utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen i sin helhet, understryker Malin Holen.

Hur långt har då arbetet med Ostlänken hunnit?
– Vi är mitt uppe i projekterings- och planeringsfasen. Planeringsarbete är en mycket viktig fas eftersom vi då sätter förutsättningarna för den järnväg vi ska bygga. Just nu arbetar vi med utformningen av den nya höghastighetsbanan. Vi vet i vilken korridor den ska gå, men det vi fokuserar på är exakt var inom denna som det är mest lämpligt.
– Själva byggandet är planerat att starta senare i år. Under de kommande åren ska sedan bland annat 200 broar och två mil tunnlar byggas innan allt ska stå klart för invigning. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar