Weekly News

Motigt för svensk vindkraft just nu

Svensk vindkraft har byggt ut snabbt de senaste 15 åren samtidigt har branschen det motigt just nu med svag lönsamhet och bromsad utbyggnad.

”Det är de äldsta verken som har det svårast. Ägarna till dessa lyssnade på politikerna och byggde ut vindkraften. Nu har de för höga kostnader. Många av dessa har byggts med belåning och får svårt att klara återbetalningen.”

Det svensk vindkraft lider nu av ett lågt elpris och efterfrågan på elcertifikat har minskat och även värdet har sjunkit. Det är de äldsta verken som har det svårast. Ägarna till dessa lyssnade på politikerna och byggde ut vindkraften. Nu har de för höga kostnader. Många av dessa har byggts med belåning och får svårt att klara återbetalningen, säger Ulla Hedman Andrén, verksamhetschef vid Svensk Vindkraftförening.

För de som byggde vindkraft åren 2006–2012 krävs en intäkt på cirka 50 öre/kilowattimme vilket medför att dessa producenter förlorar nu varje timme omkring 17 öre/kilowattimme, skriver föreningen i en debattartikel.

Kollegan branschföreningen Svensk Vindenergi konstaterar att med dagens låga elpris kan ingen ny elproduktion byggas utan stöd. Föreningen menar att marknaden för elcertifikat inte liknar vanliga marknader.

Politiker och myndigheter styr marknaden genom att bestämma efterfrågan på elcertifikat. I teorin ska certifikaten utgöra skillnaden mellan elpriset och produktionskostnaden. Så har det inte fungerat i praktiken. Utbudet har ständigt överstigit efterfrågan, främst beroende på felprognosticerad elanvändning.

Teknikutvecklingen har lett till att produktionskostnaden för vindkraft nästan halverats. Nu bestäms ersättningsnivån i elcertifikatsystemet av produktionskostnaden för de senaste projekten, vilket drabbar dem som investerade tidigt särskilt hårt. Svensk Vindenergi vill att nya investeringar får en lägre ersättning än äldre och så småningom ingen alls utöver elpriset.”

Vad vill ni att politikerna gör?

– Vi vill att de ökar kvotsystemet och kanske ger statliga lån till de äldre verken för att brygga över det låga elpriset så att deras kalkyler blir bättre. Vi vill också få bort fastighetsskatten på vindkraftverken. Vi driver även frågan om skattebefrielse för egenproducerad el som matas ut på elnätet. Detta skulle också kunna gälla andelsägda vindsnurror.

Hur bedömer du framtiden för vindkraften i Sverige?

– Den är ljus trots ”pausen nu” med de låga priserna. Vi väntar en utbyggnad av vindkraft till havs. I Sverige är potentialen att bygga vindkraft mycket stor tack vare tillgången till stora landområden med goda vindförhållanden. Svensk vindel kan också bli en intressant exportvara. Parallellt med vindkraften kommer vi i Sverige använda sol, biogas, biobränsle, smartare nät, energilagring och energieffektivisering.

Globalt växer den förnybara energin snabbt. I USA har vindkraften ökat kraftigt de senaste åren och år 2012 stod den för hela 58 procent av de nya energikällor som anslöts till det amerikanska elnätet. Kina har nu världens snabbast växande vindkraftsmarknad. 2012 byggde Kina mer vindkraft än fossilkraft och vindkraften producerade för första gången mer än landets kärnkraft.

Svensk vindkraft svarar idag för närmare tio procent av elproduktionen och i Europa stod vindkraften för 27 procent av den totala utbyggnaden av ny elkraft år 2012 och sol- och vindkraft stod tillsammans för 64 procent.

Enligt Svensk Vindenergi visar studier från Kungliga tekniska högskolan att Sverige med nuvarande mängd vattenkraft kan integrera och reglera motsvarande 60 terawattimme vind- och solkraft, cirka 40 procent av den totala produktionen

– Teknikutvecklingen har gått mycket snabbt och vi har fått större verk med längre blad som är mer effektiva än de äldre. De större verken och teknik för vindkraft i kalla klimat möjliggör den stora utbyggnaden som i dag sker i norra Sverige. De mindre maskinerna har börjat fasas ut. Samtidigt kan äldre verk renoveras och uppgraderas, säger Ulla Hedman Andrén till sist.


Fakta

FAKTA SVENSK VINDKRAFTFÖRENING 

Föreningen är främst en producentförening med runt 1 500 medlemmar. Syftet är att främja vindkraft genom opinionsarbete, utbildning, rapporter, informationsprojekt samt spridande av forskningsresultat. Man ger även ut tidningen Svensk Vindkraft.

I artikeln nämns även branschföreningen Svensk Vindenergi som organiserar företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi.


Dela artikeln

Journalist

Fredrik Dhejne

Fler artiklar