Weekly News

Björn Winsa, Per-Erik Lindvall ENERGI & MILJÖ

Ljus framtid för skogs- och gruvnäringen

Norra Sverige är i mångt och mycket synonymt med skogs- och gruvindustri. Även om många andra branscher nu börjar göra avtryck vilar en ett stort ansvar för hela regionen på dessa traditionella näringar.

Vi har alla förutsättningarna för fortsatt framgång, men vi måste bli bättre på tillståndsbiten.

Gruvindustrin utgör onekligen en av grundstommarna i norra Sveriges ekonomi – så har det varit och så kommer det troligen att förbli under en överskådlig framtid. Även om besöksnäringen, energiintensiva branscher och olika hållbarhetssatsningar nu pockar på uppmärksamheten är det mycket som fortfarande beror på gruvindustrins upp- och nedgångar.

– Det är en cyklisk bransch som är beroende av den internationella efterfrågan och det är något man helt enkelt får förhålla sig till, förklarar gruvexperten Per-Erik Lindvall på frågan om hur det egentligen går för svensk gruvnäring.

Efter en svacka finns det nu all anledning att se positivt på den närmaste framtiden igen.

– Nu kan vi onekligen skymta solen igen efter några jobbiga år, menar Per-Erik och utvecklar:

– Det har varit tufft i tre, fyra år nu, men flera tydliga tecken visar på en uppgång under de kommande åren. Såväl de stora aktörerna som de små har sunda projekt på gång och det indikerar en gynnsam utveckling.

Norra Sverige har goda förutsättningar för att befästa sin roll på världsmarknaden, med bra geologiska förutsättningar, välutvecklad infrastruktur och en hög kompetensnivå.

– I Sverige har vi alla möjligheter att såväl förlänga livet på gamla fyndigheter samtidigt som vi kan hitta nya som kan utvinnas på ett ekonomiskt lönsamt sätt, hävdar Per-Erik och förklara samtidigt vikten av att ligga i fas med finansmarknaden:

– De stora etablerade gruvbolagen klarar investeringarna för prospekteringen och utvinning med egna medel, men de juniora bolagen måste förhålla sig till när finansmarknadens fönster för investeringar i gruvsektorn är ”öppet” – när investerarna är på gott humör.

Trots att det nu ser ljusare ut än på länge, vill Per-Erik passa på och höja ett varnande finger:

– Vi har alla förutsättningarna för fortsatt framgång, men vi måste bli bättre på tillståndsbiten. I dag tar det på tok för lång tid att få ett tillstånd, samtidigt som förutsägbarheten också har försvårats. Dessutom blir processerna kring överklagande bara mer och mer komplexa. Här menar jag att utvecklingen faktiskt går bakåt och det håller inte om vi vill konkurrera med andra stora gruvländer.

Om man i gruvindustrin ser en ljusning efter en svacka kan man inom skogsindustrin blicka tillbaka på en gynnsam utveckling under de senaste åren, samtidigt som det inte finns några direkta tecken på avmattning under en överskådlig framtid.

– Det har rullat på bra ett tag nu och det ser positivt ut framöver. Företagen i den svenska skogsnäringen har anpassa sig till framtiden genom att helt enkelt satsa på rätt produkter – produkter anpassade till den hållbara omställningen som vi är mitt inne i, förklarar Björn Winsa, råvaruchef på BillerudKorsnäs Skog och Industri AB.

Den stabila situation för skogsnäringen har skapat utrymme för en kontrollerad omställning till en produktion som är anpassad efter efterfrågan. I dagsläget handlar det mycket om biobränslen, förpackningar och hygienartiklar där förnybara råvaror sakta men säkert tar över, ersätter mindre hållbara alternativ som fossila bränslen eller plaster.

– Den svenska skogsnäringen erbjuder helt enkelt rätt produkter och det sätter oss givetvis i en bra sits inför framtiden, hävdar Björn.

En lång tradition, gediget kunnande, bra infrastruktur och rätt produkter innebär inte per automatik att man kan luta sig tillbaka. Fortsatta framgångar kräver kontinuerliga anpassningar och justeringar. Björn Wisa betonar att det framför allt är inom tre områden där åtgärder krävs och det inom en snar framtid.

– Vi jobbar med långa avstånd, såväl inom regionen men också till våra marknader. Därför blir alltid transportfrågan en stor utmaning och där behöver vi ha beslutsfattarna med oss. Framför allt handlar det om att kunna köra med tyngre fordon – tyngre men färre – något som gynnar såväl miljön som trafiksäkerheten, menar Björn och tillägger:

– Men den processen går för långsamt. I Finland löste man det snabbt. Det skapar givetvis konkurrensfördelar och där har vi inte råd att hamna på efterkälken. Dessutom sker det stora avsättningar av äldre skog, speciellt i norra Sveriges inland, vilket också hämmar produktionen och därmed tillgången på förnyelsebar råvara.

Samtidigt brottas en av landets mest traditionella näringar med ett lite oväntat problem, nämligen kompetensförsörjning. Branschen har överlag svårt att rekrytera i den utsträckning och på den nivå som krävs för bibehållen tillväxt. Här handlar det inte om en brist på utbildningsmöjligheter.

– Nej, det är nog snarare branschen som är lite för dålig på att marknadsföra sig som en attraktiv framtidsbransch – där det behövs en rad olika kompetenser och färdigheter, förklarar Björn.

Med tanke på det tydliga hållbarhetsfokus som skogsnäringen faktiskt har – med en produktion av uteslutande förnybara råvaror – borde det egentligen inte vara så svår att bli en attraktiv bransch, det är ju där framtiden finns.

Fakta

Skogsindustrin svarar för nio till tolv procent av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Gruvindustrin sysselsätter cirka 13 000 personer och bidrar till 35 000 indirekta arbetstillfällen. Investeringstakten är cirka tio miljarder per år.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar