Weekly News

Livsmedelsverket tillför både kunskap och kontroll

Livsmedelsverket är den myndighet i Sverige som arbetar för säker mat, bra dricksvatten, för att konsumenter skall få det de förväntar sig, inte bli lurade och för att alla skall ha goda matvanor. För att uppnå det målet krävs inte bara en god kommunikation med konsumenten utan även med livsmedelsbranschen. Myndigheten uppmuntrar och hjälper till med att skapa eller upprätthålla goda vanor genom att bidra med inspiration och tips som värnar individen såväl som miljö. Samtidigt är Livsmedelsverket också en viktig kunskapsbank om produktion, handel och livsmedelskontroll.

Hur god livsmedelshygien säkerställs och hur lokaler skall planeras för att vara hygieniska styrs till största del av några EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Eftersom det är livsmedelsföretagarens ansvar att maten är säker, måste varje företagare själv ha ett system för kontroll av sin verksamhet. 

För lokaler där livsmedelsproduktion bedrivs, gäller generellt att ytorna skall vara lätta att rengöra, därmed släta och täta. I gällande förordning regleras inte utformningen av en lokal i detalj eftersom det är möjligt att uppfylla kraven på flera olika sätt. För att få hjälp att tolka reglerna i hygienförordningen, går det att hitta stöd i en vägledning. Nationella branschriktlinjer hjälper till att tolka hur en livsmedelslokal kan utformas på bästa sätt genom rekommendationer. Livsmedelsverket tillhandahåller ett stort antal vägledningar för livsmedelskontroll men för att göra informationen lättillgänglig har de lanserat ett system under namnet Kontrollwiki, som främst riktar sig till de som arbetar med livsmedelskontroll men även till myndigheter, företagare och konsumenter. I det nya webbaserade verktyget finns information från många dokument i enklare form, där texten alltid baseras på senaste versionen. I stället för vägledningar, handböcker och instruktioner finns kortare artikelsidor och länkar, samlingssidor, taggar och ett kraftfullt söksystem och till varje område finns lagstiftning direkt tillgänglig. Där går information som skall vara både stödjande och styrande. Det finns även en app som ger tillgång till informationen i offline läge. 

”Destilleriet i Nöbbelöv tillhör världens mest energieffektiva destillerier.” Här kan du läsa artikeln om hur Absolut Vodka arbetar med ständigt förbättringsarbete i alla led.

Som livsmedelsföretagare är det viktigt att kunna visa för kontrollmyndigheten hur du kontrollerar att gällande hygienlagstiftning uppnås. Det finns inga krav på precis hur en företagare strukturerar, organiserar eller dokumenterar sin egen kontroll men det finns hjälp att få för att hitta en smidig struktur. Det viktigaste för att uppnå goda grundförutsättningar är att tänka på hur du arbetar. Oftast är goda grundförutsättningar tillräckliga för att producera säker mat. Några områden som kan vara viktiga att tänka på är den personliga hygienen, underhåll av lokaler och utrustning, temperaturövervakning och noggrann märkning och spårbarhet av livsmedel. Via Livsmedelsverkets hemsida går det att få hjälp med förslag på system för den egna kontrollen. Att lagstiftningen inte är detaljreglerande utan målstyrd beror på att den skall kunna täcka in alla former av livsmedelsföretag. Genom riktlinjer framtagna av branschorganisationer kan företag hitta tolkningar av uttryck i lagstiftningen, där de delar som kan framstå som oklara förtydligas. Att vända sig till en branschorganisation kan vara ett viktigt verktyg för att leva upp till kraven. Ofta har företag som följer branschriktlinjer mindre offentlig kontroll, vilket kan leda till lägre kontrollavgifter. Nationella branschriktlinjer bedöms och kontrolleras av Livsmedelsverket. Ansvaret för livsmedelskontrollen delas mellan kommuner länsstyrelser och Livsmedelsverket. Med några få undantag är livsmedelslagstiftningen gemensam för hela EU. 

I butikerna säljs allt mer ekologisk mat och för konsumenten är det viktigt att vara säker på att maten motsvarar de krav som reglerna ställer. I Sverige regleras de gemensamt på EU-nivå. Som konsument är redligheten viktig, alltså att livsmedlet inte innehåller något som inte är angivet, och att det framställts på ett etiskt sätt. För att säkerställa det är det extra viktigt med goda kontroller. Att produktion av ekologiska livsmedel regleras blir extra viktigt.

Fakta

Visste du att en genomsnittlig konsument får i dag i sig mindre socker och salt, mer nyttigt fett och mer D-vitamin än för fem år sedan? Samtidigt minskar intaget av jod. Vi får i oss mindre av organiska gifter, som dioxin och PCB medan intaget av bly och kvicksilver ligger still och kadmium ökar något. Källa: senaste omgången av Livsmedelsverkets återkommande undersökning Matkorgen.

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar