Weekly News

Eva Schelin, VD för IQ Samhällsbyggnad ALMEDALEN

IQ Samhällsbyggnad, vad gör ni?

Eva Schelin, VD för IQ Samhällsbyggnad, med uppgift att arbeta med frågor som rör framtidens samhällsbyggnad:

"Tillsammans skapar vi samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet."

Vad är IQ Samhällsbyggnad?
– IQ Samhällsbyggnad är en oberoende medlemsorganisation med ett hundratal medlemmar som arbetar för att stimulera forskning och innovation inom samhällsbyggnadssektorn. Hos oss möts utvecklingsinriktade människor inom näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi. Tillsammans skapar vi samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet.

Vad gör ni mer specifikt?
– Vi för samhällsbyggnadssektorns talan gentemot politiker och myndigheter för att få till mer och bättre resurser för forskning och innovation inom samhällsbyggnadssektorn. 

– Vi är också ett bollplank där vår uppgift är att se till att samhället får ut mesta och bästa nytta av de gemensamma resurser som satsas på forskning och innovation. En annan del av vårt arbete handlar om att bistå våra medlemmar i deras forsknings- och innovationsarbete så att de kan utvecklas långsiktigt. Vi har också som uppgift att samordna sektorsövergripande nationella forskningsprogram. Sist men inte minst arbetar vi med att främja nyttiggörande av forskningsresultat.

Vilken är den eller de viktigaste samhällsbyggnadsfrågorna just nu?
– Samhället står inför flera stora utmaningar de närmaste åren, och de beslut som tas och det arbete som görs nu kommer att ha stor inverkan på samhället och samhällets utveckling för lång framöver. Vi måste tillsammans bygga ett samhälle som är hållbart – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. I det arbetet är vi partner som kan hjälpa till att lösa de här frågorna på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kan du ge några konkreta exempel?
– Vi samordnar till exempel att stort forskningsprogram inom energieffektivt byggande och boende, E2B2. Vi samordnar också Smart Built Environment, ett tolvårigt strategiskt innovationsprogram om digitaliseringen i samhällsbyggandet. Vi är engagerade i JPI Urban Europe, som syftar till att ta fram europiska lösningar på urbana utmaningar genom samordnad forskning.
– Ett medlemskap hos oss innebär att man är med och bygger ett hållbart samhälle samtidigt som man stärker ett företags eller en organisations utveckling.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar