Weekly News

Instrastrukturen i Ystads Hamns LOGISTIK

I Ystads Hamn är infrastrukturen A och O

Som ett nav i regionen tar sig dagligen tusentals fordon till och från Ystad Hamn och för att flödet skall fungera, är god infrastruktur oumbärlig. När det kommer 300 bilar på en gång måste strukturen fungera, säger hamnchef Björn Boström.

Från Ystad Hamn går dagligen färjor till och från flera platser i Europa: såväl Bornholm som Polen och varje dag passerar gods, passagerartrafik, bussar, lastbilar, trailers och järnvägsvagnar genom Ystad och vidare ner mot Centraleuropa eller upp i landet. Spridningen av godset som passerar är stor och sträcker sig över hela Sverige och södra Europa men med en tyngdpunkt på de östra delarna.
– Vi arbetar med logistiken kring lossning och lastning av gods och passagerare. Här kan det komma in en färja och så kör hundra lastbilar i land. En stund senare kommer det en annan färja och 120 lastbilar och 300 personbilar kör av. Infrastrukturen kring hamnen måste fungera, förklarar verkställande direktör och kommunal hamnchef Björn Boström, som sitter på dubbla stolar.

Den operativa verksamheten i Ystad Hamn har sedan länge skötts, drivits och förvaltats av företaget Ystad Hamn Logistik AB. Ägare till själva hamnen och till företaget är Ystad Kommun, som arrenderar ut hamnen. Som verkställande direktör i Ystad Hamn Logistik AB tillika hamnchef i Ystad Kommun, tycker Björn Boström att rollfördelning förenklas. Alla som arbetar med hamnen, har honom som chef och är samtidigt anställda i företaget och på så sätt kan det nätverk som krävs för att driva det operativa arbetet såväl som kontakterna kring transporter och infrastruktur skötas på ett förhållandevis tydligt och effektivt sätt.
– Vi arbetar mycket med att staten skall förstå att vi behöver förbättra vägarna till och från hamnen eftersom vi har en väldigt god tillväxt här. Volymerna ökar varje år, förklarar han. Att Ystad Hamn som ett av flera tydliga nav i regionen måste ha ett fungerande samarbete med många andra aktörer, såsom Trafikverket och Region Skåne är centralt för att verksamheten i hamnen skall fungera.
– Vårt samarbete fungerar jättebra. Men vi har inte fått några pengar än, skrattar Björn.

Utan en fungerande infrastruktur kan inte alla transporter till och från hamnen fungera.
– Då fallerar all verksamhet och Ystad Hamn blir ett litet sovande hörn på kartan.

Men med en god infrastruktur får vi ökad tillväxt och positiva effekter i hela området och även i hela landet. Fungerar inte infrastrukturen, kan vi inte erbjuda rätt service åt de som utnyttjar hamnen, säger Björn Boström.

För att påverka infrastrukturarbetet lobbar hamnen mot region- och riksdagspolitiker såväl som mot EU. När det gäller just infrastruktur har EU mycket att säga till om.
– I dagarna åker jag på ett möte i Bryssel för att prata med ledamöter i EU-parlamentet om hur de kan vara med och stödja den verksamhet vi driver, berättar Björn.

Ystad Hamn är en del av TEN-nätverket (Trans-European Networks), vilken är en organisation för satsningar på infrastruktur som kopplar samman europeiska länder. De projekt som ingår får ofta bidrag och stöd från EU eftersom de anses gynna europeisk integration.

Ystad Hamn arbetar också målmedvetet med miljöfrågor. Bland annat har de i dag världens största landströmsanläggning, där färjor som lägger till i hamnen utnyttjar vanlig ström från land för att kunna stänga ner sina motorer när de är i hamnen. På så sätt minskar bullret i hamnen. Ystad Hamns egna fordon drivs numera allt oftare med el och flera av de lastbilar som kommer nerifrån Europa är hypermoderna och väldigt miljövänliga.
– Man har kanske en bild av att de transporter som kommer söder och framför allt öster ifrån avger massor av avgaser, men det stämmer inte. EUs regelverk gör att kraven på transporterna likriktas, förklarar Björn Boström.

I framtiden tror Björn Boström att järnvägstransporterna kommer att öka. I dag är lastbilstransporter både billiga och tidssparande eftersom de varken innebär omlastningar eller väntetider. Att ha järnvägsvagnar på färjorna tror han kommer att avvecklas och att vi i framtiden i stället kommer se kombitransporter.

Med kombitransporter kommer godset i trailers som är lastade på järnvägsvagn till hamnen. Trailern lastas av och dras ombord på färjan och i mottagningshamnen sker det omvända.
– På järnvägen har vi i dag en stor kapacitetsbrist när det gäller tid för godstransporter med tåg. Den infrastrukturen kommer att komma, men det kan dröja 30 år. Just nu är det tufft att vara Trafikverket, eftersom det krävs stora anslag för att underhålla och samtidigt uppdatera och utveckla infrastrukturen, menar Björn Boström.

Tillsammans med Trelleborgs järnväg, Malmö C och Helsingborgs Knutpunkt och andra hamnar i Skåne utgör Ystad Hamn ett av flera viktiga nav i regionen. För att såväl hamnen som miljöarbetet skall fortsätta utvecklas i en positiv riktning är god infrastruktur oumbärlig.
– Bristande infrastruktur får konsekvenser för hela regionen. Vi bidrar till både tillväxt, handel och arbete här och i resten av landet, avslutar Björn Boström.

Fakta

Ystad Hamn är Sveriges största hamn med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm

● Hamnen är den tredje största färjepassagerarhamnen i Sverige

● Varje dag välkomnar hamnen fler än 5 800 passagerare, 1 500 personbilar, 700 lastfordon

och 9 600 ton gods

● Hamnen omsätter över 100 miljoner kronor och har en soliditet på 8 6% 

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar