Weekly News

Grundviken – Karlstad

Stadsdelen Grundviken väster om Karlstads centrum kommer bli en av stadens mest moderna byggprojekt. Planprogrammet godkändes redan 2009. Grundviken har en genomtänkt natur- och miljöprofil med en utgångspunkt i energi, miljövänligt byggande samt transporter. Katrineberg är den första etappen där ambitionen är att de 750 planerade bostäderna bland annat ska vara omslutna av natur där husen ska byggas i massivt trä och ha låg energiförbrukning.

Grundviken ska också integrera ett handelsområde med den nya stadsdelen så att det i framtiden kan bli ett område med närservice för de boende, som en mötesplats eller centrum. Områden med höga natur- och kulturvärden ska i hög grad integreras i det nya bostadsområdet. Vänern och Vänerstranden ska tillgängliggöras för allmänheten och det ska finnas goda möjligheter till ett vattenanknutet friluftsliv.

Olika typer av besöksmål för friluftslivet, till exempel i form av småbåtshamn, friluftsstuga eller badplats, kommer vara viktiga för att nå ut till fler besökare. Områdets kollektivtrafik och gång-och cykelvägar kommer bli väl utbyggda och utformade för en tryggare upplevelse. Områdets nya dagvattensystem är anpassat till nuvarande förhållanden och den framtida stadsbilden. Genom att utforma dagvattensystemet med öppna, gröna diken och dammar ska nuvarande flöden i Grundviksbäcken behållas. Planen är att det i framtiden ska byggas cirka 1 600 nya bostäder sammanlagt.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar