Weekly News

Maria Nimvik Stern REGIONER

Funktion, innovation och vision för Stockholm-Mälarregionen

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I vår region bor nästan fyra miljoner människor som tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag går över två miljoner människor till jobbet. Befolkningen bedöms öka med nästan 1,5 miljoner invånare till 2050, samtidigt som antalet arbetstillfällen ökar med drygt 700 000. Det är vanligt att man arbetar i en annan kommun än där man bor. Vi bygger och planerar för mer än 300 000 nya bostäder i stationsnära lägen till 2030.

När resandet, godstransporterna och befolkningstillväxten ökar i regionen är det viktigt att samhället hänger ihop. Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och länen i Stockholm-Mälarregionen. Vi samlar politik, näringsliv och akademi över kommun- och länsgränserna så att vi tillsammans kan skapa större nytta för vår region.

Samverkan för konkret nytta är nödvändig när vi ser hur de funktionella sambanden mellan regionens städer och samhällen blir allt starkare. Arbetspendlare kanske passerar både ett och två län på vägen till arbetet, högre lärosäten samverkar och sprider sina forskningsresultat på olika arenor, nya bostadsområden grundas där kvarter börjar i en kommun och slutar i en annan. Stockholm-Mälarregionen är en till stor del sammanlänkad bostads-, studie- och arbetsmarknadsregion. Det behöver vi vara och vi ska stärka vår region i den globala konkurrensen.

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och länen i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrenskraft genom att samla politik, näringsliv och akademi för samverkan i strategiska frågor för regionens utveckling. En del i det arbetet är det konkreta infrastruktursamarbetet En Bättre Sits. I En Bättre Sits samarbetar sju län för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska göras i vår region. Satsningar som gör att regionen och resten av landet kan fortsätta utvecklas.

En annan del av vårt arbete är att verka för en konkret och nyttobaserad kunskapsöverföring mellan våra kommuner och län. Runt om i vår region finns goda exempel på hur man har skapat en smartare välfärd. Även om vår region har sina skillnader, med både små och stora kommuner i stad och i landsbygd, finns det mycket som vi kan lära av varandra. Regionen har bevisat hög innovationsförmåga och fyra av tio svenskar med högskoleutbildning bor här. Förändringsvilja och innovation blir allt viktigare i offentlig sektor, men varje enskild förvaltning, skola eller vårdinrättning kan inte uppfinna hjulet på nytt. Vi måste sprida goda exempel och lära av varandra. Här har Mälardalsrådet en viktig roll att spela.

För några veckor sedan bjöd vi in till en bred innovationskonferens som samlade över hundra deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Det är tydligt att våra kommuner och regioner ser innovation som en nyckel för att möta framtidsutmaningarna inom områden som klimat, jobb och tillväxt, samt hur vi garanterar välfärden för en åldrande befolkning. På konferensen släpptes Mälardalsrådets rapport Innovation i allmänhetens tjänst, med åtta olika exempel på innovation i offentlig verksamhet. Rapporten diskuterar erfarenheter, lärdomar och vägar till fortsatt stärkt innovationsförmåga och kan laddas ner från vår hemsida www.malardalsradet.se.

Stockholm-Mälarregionen växer och fortsätter att vara en stark kunskapsregion. För att främja utvecklingen under kommande decennier och hälsa ännu fler regioninvånare välkomna till vår region, satsar vi på en bättre regional integration, mer bostadsbyggande och en infrastruktur som underlättar för både kollektivtrafikanterna och näringslivets godstransporter. I somras öppnades äntligen Citybanan som kommer att underlätta pendlingen i regionen. En helt ny pendlarbiljett, Movingo, har introducerats för att underlätta resande över länsgränserna. Och våren 2019 tas regionens nya Mälartåg i drift. Vi har en tydlig vision för en starkare Stockholm-Mälarregion. Tillsammans skapar vi konkret nytta för våra regioninvånare.

Maria Nimvik Stern

Generalsekreterare Mälardalsrådet

Dela artikeln

Journalist

Maria Nimvik Stern

Fler artiklar