Weekly News

Framtiden kräver tydlig övergång till förnybar el

Från de norra delarna av landet kommer en stor del av vår vindkraft och bioenergi, men våra energikällor behöver bli än mer hållbara.

Vi är helt beroende av el för att bibehålla ett fungerande samhälle där det finns plats för varmvatten, transporter, elektricitet och industrier. De förnybara källorna tillförs ständigt energi från solen och kan inte ta slut. De icke-förnybara källorna finns i begränsad omfattning på jorden och ju mer av dem som används i dag, ju mindre finns kvar till framtida generationer. Ändå skulle teoretiskt sätt endast några få procent av Saharaöknens yta räcka för att med solen som inströmningskälla kunna försörja hela jordklotet med energi. Även Sverige har god tillgång till förnybar energi.

Vattenkraften står för hälften av Sveriges hållbara energiproduktion. De första vattenkraftverken byggdes i början av 1900-talet och numera skyddar Miljöbalken från utbyggnad av fler älvar för kraftverk. Själva elen produceras då vattnet strömmar genom en turbin och mängden el som produceras beror på vattnets fallhöjd samt hur mycket vatten som passerar turbinen. Vattenkraften kan snabbt anpassas efter efterfrågan eller i hur stora mängder annan el produceras, men trots att vattenkraft är en naturlig energikälla, har den stora nackdelar för den biologiska mångfalden och naturmiljön.

Naturvårdsverket menar att vattenkraften skapar stora störningar för vattenorganismer och fiskar och onaturliga flöden som påverkar livet i och omkring de vattendrag där de är placerade på ett negativt sätt. I Sverige står Norrland för 80 procent av vattenkraftproduktion, och vattenkraften för 30 procent av hela Sveriges elförbrukning under ett år. Det finns dock stora möjligheter att minska vattenkraftens negativa påverkan på miljön genom att använda bästa möjliga teknik, där fiskvägar byggs förbi kraftverken, genom att vattendraget har ett rimligt flöde året om utan för stora skiftningar och genom att galler installeras för att förhindra att fisken sugs in i turbinen. Även bioenergi, energi från biobränslen, står för en stor del av Sverige energiförsörjning men med förhållandevis stor inverkan på markmiljön.

Samtidigt pågår utvecklingen av hållbara energiresurser för fullt och Sverige gör en rikstäckande ansträngning för att bli världens första fossilfria välfärdsstat. Solförhållandena i Sverige är på många håll goda. Dock strålar solen minst på vintern – då vi behöver den som mest och solenergin måste kombineras med andra energikällor.

Solenergins största miljöpåverkan sker vid tillverkningen men den är därutöver en ren energikälla och möjligheten att placera ut solfångare och solceller på hustak gör att de lätt kan användas i alla delar av landet. Om solceller placerades ut på en fjärdedel av alla södervända tak, skulle tio procent av Sveriges årsbehov av el kunna tillgodoses.

Vinden skapar inga föroreningar som finns i oändlig mängd och i tusentals år har människan använt vindens kraft. I dagsläget står vindkraften för omkring tio procent av all elproduktion i Sverige jämfört med 0,5 procent år 2005.

På senare tid har tekniken gjort det möjligt att bygga vindkraftverk i kalla klimat och i skogar, vilket har lett till att flera större parker har byggts i norra Sverige. Trots att vindkraftverken är visuellt störande och orsakar en viss mängd buller, har Naturvårdsverket noterat en begränsad påverkan på djurlivet. Fåglar väjer undan för rotorbladen och mycket tyder på att det marina livet inte påverkas.

Fortfarande är vattenkraft och bioenergi de dominerande energikällorna i Sverige och där spelar Norrland en viktig roll, men utvecklingen av de energislag som är mest miljövänliga pågår för fullt och kan med fördel kombineras med de andra för att på sikt ersätta dem helt.

Fakta

Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan. Några som kan bli verklighet snart och i framtiden är helt genomskinliga solceller som kan användas som fönsterglas, solceller som gör dem så tunna och lätta att de går att bygga in i vad som helst, hus målade med solfärg, flytande solcellsparker, solceller i rymden och solceller i vägarna som kan ladda elbilar som kör på dem. Vertikala vindkraftverk, vindkraftverk helt utan roterande blad, flygande vindkraftverk högt upp i luften och flytande vindkraftverk långt ut till havs.

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar