Weekly News

Dr. Bernhard Url är Executive Director för EFSA LIVSMEDEL

EFSA håller Europas hälsa i topp

EFSA – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – producerar vetenskaplig rådgivning om livsmedelsrisker. Med konsumentskyddet som främsta mål bidrar de till ett friskare Europa.

"Genom att på ett tydligt sätt kommunicera våra vetenskapliga resultat bidrar vi till att överbrygga klyftan mellan vetenskap och konsument."

EFSA grundades 2002 efter en serie livsmedelskriser under 90-talet, såsom utbrottet av BSE (Bovin Spongiform Encefalopati), vilket skadade konsumenternas förtroende för livsmedelskedjan. Den rättsliga ramen för EFSA:s arbete, fastställd i EU:s allmänna livsmedelslag, innebär att EFSA producerar vetenskaplig rådgivning om risker i samband med livsmedelskedjan. Exempelvis omfattar det att godkänna reglerade produkter som bekämpningsmedel och livsmedelstillsatser eller begränsa användningen av dem inom EU. Sedan juni 2014 leds organisationen av Executive Director Doktor Bernhard Url som berättar om utvecklingen av organisationens arbete sedan starten:
– EFSA:s arbete har utvecklats till att inkludera många olika områden av livsmedelssäkerhet. I dag tillhandahåller EFSA vetenskaplig rådgivning om ämnen som föroreningar i livsmedel, biologiska faror, genetiskt modifierade organismer, livsmedelstillsatser, vektorburna sjukdomar, men även inom områden som näring, miljökonsekvensbedömning och djurskyddsbedömningar. Vi ser alltid framåt för att kunna förutse nya utmaningar genom att utveckla och anpassa våra arbetsmetoder. 

Arbetet sker främst på begäran om vetenskaplig rådgivning från EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s medlemsstater. Därför går en stor andel av EFSA:s tid åt till att kommunicera med dessa, men också med allmänheten.
– Genom att på ett tydligt sätt kommunicera våra vetenskapliga resultat bidrar vi till att överbrygga klyftan mellan vetenskap och konsument.

Vid EFSA arbetar cirka 450 anställda från hela EU. Man arbetar också med en rad externa experter, institutionella partners på EU-nivå och nationell nivå och med andra intressenter i samhället.
– Det här är en stor övning med tusentals människor inom EU och därutöver. Att arbeta med kollegor med helt olika bakgrunder och med varierad vetenskaplig expertis är en fantastisk utmaning, men också extremt givande med tanke på att vi utför detta arbete med tanke på vårt huvudmål – konsumentskyddet.

Vi intervjuade Sören Larsen som är koncernchef på Nordic Logistics Association. Läs hela intervjun här!

EFSA:s roll är att ge oberoende vetenskaplig rådgivning och vara ett stöd åt lagstiftarna så att de kan fatta välgrundade beslut. Andra aspekter som samhälleliga, etiska och ekonomiska problem beaktas under beslutsprocessen, men faller utanför EFSA:s uppdrag.
– EFSA publicerar mer än 500 vetenskapliga yttranden varje år, vilket betyder många tusentals under de femton år som vi existerat. Samtliga har använts för att informera beslutsfattare och allmänheten om risker, eller bristen på dem, i samband med livsmedelskedjan.

Det finns många exempel på hur EU:s strategi för livsmedelssäkerhet har förbättrat medborgarnas hälsa. Ett av de mest anmärkningsvärda är fallet med Salmonella, en bakterie som orsakar hundratusentals incidenter av matförgiftning i Europa varje år. De samordnade åtgärder som har vidtagits inom EU, inklusive övervakningsprogram från EFSA och medlemsstaterna samt medvetenhet från EU-kommissionen om betydelsen av livsmedelshygien i hela produktionskedjan, har resulterat i en betydande minskning av mänskliga fall av salmonella de senaste åren. Nyligen publicerade EFSA sin årliga rapport om halterna av bekämpningsmedelsrester i livsmedel inom EU. De senaste siffrorna säger att över 97 procent av den analyserade maten innehåller bekämpningsmedelsrester som ligger inom de tillåtna gränserna. Det innebär att risken för konsumenten fortfarande är låg och att jordbrukare använder bekämpningsmedel ansvarsfullt.

EFSA har precis börjat arbeta med en vetenskaplig åsikt om det dagliga intaget av tillsatt socker i livsmedel. Sverige var bland de fem EU-medlemsstaterna som skickade ett mandat till organisationen för att undersöka denna fråga. En vetenskaplig åsikt kommer att offentliggöras senast 2020. EFSA:s råd kommer att hjälpa medlemsstaterna att ställa upp rekommendationer när det gäller konsumtion av tillsatta sockerarter och vid planering av livsmedelsbaserade dietriktlinjer.
– Det här är bara exempel på många ämnen som EFSA arbetar på varje dag. En särskild utmaning vi står inför är förtroende för vetenskap och offentliga institutioner. Som direktör för en vetenskapsorganisation oroas jag över vetenskapens roll i beslutsfattandet och hur vårt arbete används. Tyvärr har vi sett hur resultatet av vårt arbete används selektivt för att passa vissa mål. Till exempel beröms vi när våra vetenskapliga åsikter matchar vissa politiker och icke-statliga organisationers dagordningar, men när resultatet av andra åsikter är oönskat kan samma intressenter lätt kritisera oss. EFSA måste vara betrodda och att använda vårt arbete selektivt är enligt min mening ett riskabelt spel eftersom det på sikt kommer att leda till erosion av förtroende för vetenskap och offentliga institutioner.

Fakta

Dr. Bernhard Url är Executive Director för Europeiska Myndigheten för Livsmedelssäkerhet (EFSA). Han är doktor i veterinärmedicin sedan 1990 och har ett förflutet som Direktör för den österrikiska byrån för hälsa och livsmedelssäkerhet (AGES).


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar