Weekly News

Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådets generalsekreterare SAMHÄLLSUTVECKLING

Mellersta Sverige – Om behovet av samarbete i Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådet kan fira sin 25-årsdag med stolthet. Samarbetet i regionen har inte bara förbättrats utan även utökats, men några tankar på att leva på gamla meriter finns inte, tvärtom.

”Visionen om ett utvecklat samspel i Mälardalen har i många avseenden blivit verklighet.”

När Mälardalsrådet bildades för 25 år sedan var syftet kristallklart – den internationella konkurrenskraften skulle stärkas och samarbete antogs vara det bästa, effektivaste och kanske enda sättet att uppnå dessa ambitiösa mål. För varken arbets- eller bostadsmarknaden, eller för den delen näringslivet, känner några länsgränser, framför allt inte i det framväxande kunskapssamhället. I stället handlade det, och handlar fortfarande om, att bygga ut förbindelserna norr och söder om Mälaren för att skapa bättre förutsättningar för att utnyttja de gemensamma resurserna och samtidigt skydda miljön.
– Vårt syfte är egentligen detsamma som vid starten. Skillnaden är att vi har vuxit i både antal medlemmar och geografi. I dag pratar vi om den funktionella arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregionen som i praktiken sträcker sig från Östergötland till Gävle/Sandviken och från Stockholm till Örebro, förklarar Mälardalsrådets generalsekreterare Maria Nimvik Stern.

Att Mälardalsrådet vuxit
är kanske inte så konstigt när man tittar närmare på regionen. I dag bor det nästan fyra miljoner invånare här och tillsammans står de för närmare 45 procent av Sveriges BNP, samtidigt som man kan ståta med 25 av landets 48 lärosäten. Med cirka två miljoner arbetstillfällen utgör regionen en sammanlänkande enhet som helt naturligt antagit en ledande roll i Sveriges utveckling och stärkta internationella konkurrenskraft.

Den kraftiga tillväxten och strävan om en välfungerad storregion ställer stora krav på hållbara transportlösningar, något som Mälardalsrådet tidigt identifierade som en grundförutsättning för att nå sina syften. – I Stockholm-Mälarregionen sker dagligen mer än 750 000 arbetsresor över kommungränserna, varav över en halv miljon i Stockholms län, samt cirka 150 000 arbetsresor över länsgränserna, förtydligar Maria Nimvik Stern, och utvecklar: – Samhällsutvecklingen talar för en fortsatt tillväxt, där Stockholm-Mälarregionen förväntas öka sin befolkning och sysselsättning med omkring 1,4 miljoner invånare och 700 000 arbetstillfällen fram till 2050. För att klara en sådan tillväxt krävs stora, samordnade satsningar både inom transportsektorn och på bostadsmarknaden. Citybanan, som våra medlemmar varit med och medfinansierat, är en sådan satsning och den möjliggör pendling i hela Stockholm-Mälarregionen.

En storregional samverkan möjliggör ett bättre nyttjande av regionens samlade resurser och investeringar, och stärker den internationella konkurrenskraften. Genom att knyta samman arbets-, studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen drar hela regionen nytta av huvudstaden som motor i den framtida utvecklingen. Samtidigt tar man tillvara på regionens mångfald av attraktiva boendemiljöer, kompetenser och specialisering. Detta förutsätter en väl fungerande och utvecklad infrastruktur som är anpassad till många samhällsgruppers behov samtidigt som man ska möta uppsatta klimatmål.
– För att Stockholm-Mälarregionen ska kunna växa hållbart och ha en stark konkurrens- och tilldragningskraft i ett globalt perspektiv behöver vi fortsätta samarbeta – mellan politik, akademi och näringsliv. En stark samverkansplattform lägger grunden till konkreta resultat, men det räcker inte om vi inte också har gemensamma visioner, avrundar Maria Nimvik Stern.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar